Esquema per temes

 • General

  • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (12-16 ANYS)
   Titulació: Graduat/ada en ESO

   L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

   L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

   A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

   • els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
   • la formació de persones adultes;
   • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
   • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

   Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

   Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.