Esquema per temes

 • Les matèries optatives al nostre Institut

  Des del curs 13/14 organitzem les matèries optatives basant-nos en el model d'Intel·ligències múltiples (IM) de Gardner.

  En document que hi ha a continuació trobarem un breu resum de:

  -. per què i per a què apliquem el model d'IM

  -. com ens organitzem

  -. alguns exemples dels projectes portats a terme

  -. i que en podem treure de tot plegat

 • Intel·ligència musical:

  Capacitat per reconèixer, apreciar i produir ritmes, tons, timbres i  acords de veu i / o instruments. Segons Gardner aquesta intel•ligència s’expressa mitjançant tres competències: una sensibilitat per als tons, una sensibilitat pel ritme i una sensibilitat per les tonalitats. Els processos que es requereixen per a l’activitat musical són de diversos tipus: visuals, auditius, cinestèsics, executius i afectius

 • Intel·ligència cinètico-corporal:

  habilitat per a controlar els moviments del propi cos i manipular objectes amb destresa. És la intel·ligència del moviment, l’expressió i el llenguatge corporal. Podríem dir que és la capacitat per utilitzar tot el cos o part d’ell de forma harmònica  i coordinada per tal d’expressar idees i sentiments.

 • Intel·ligència lògico-matemàtica:

  és la capacitat per resoldre problemes o generar productes utilitzant la lògica i la matemàtica; es caracteritza per tant per la facilitat per utilitzar els números i de raonar bé. Els processos utilitzats en la intel·ligència lògico-matemàtica inclouen categorització, classificació, deducció, generalització, càlculs i comprovació d’hipòtesis.

 • Intel·ligència lingüística:

  fa referència a la capacitat i habilitat per utilitzar i estructurar els significats i les funcions de les paraules i del llenguatge d’una manera eficaç, ja sigui oralment o per escrit. Inclou la capacitat de manipular la sintaxi o l’estructura del llenguatge, la fonologia, la semàntica i els diferents usos del llenguatge, com la retòrica, la mnemotècnia, l’explicació i el metallenguatge. 

 • Intel·ligència espacial:

  Es refereix a la capacitat de visualitzar accions abans de realitzar-les, tot permetent crear en l’espai figures i formes geomètriques. Aquest tipus d’intel·ligència permet configurar un model mental del món en tres dimensions.

 • Intel·ligència naturalista:

  Capacitat pera comprendre l’entorn natural i treballar-hi eficaçment. suposa habilitats referides a l’observació, plantejament i comprovació d’hipòtesis • Intel·ligència interpersonal:

  Capacitat per entendre les altres persones (allò que les motiva, què pensen, com se senten, quines són les seves intencions, com relacionar-s’hi...). S’expressa en la capacitat per comunicar-se amb els altres i saber tractar els conflictes, gràcies a una adequada avaluació de les emocions pròpies i la dels demés. aquesta intel·ligència ens possibilita sintonitzar amb els altres i gestionar els desacords. Empatia, pluralitat, treball cooperatiu....son termes que s’associen a aquesta intel·ligència. Les seves manifestacions es realitzen a través de sistemes simbòlics propis d’altres intel·ligències, com ara el llenguatge gestual i el llenguatge verbal.