Esquema per temes

 • General

  BATXILLERAT

  El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

  El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

  Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:  ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

  El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

  Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".

  Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar lapreinscripció en el termini fixat.

  També s'ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat o matriculada.

  Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.